Μενού Κλείσιμο

Παροχές

 • Ιατρός Γεν. Παθολογίας
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Νοσηλευτική υποστήριξη
 • Συνεργασία με φυσιοθεραπευτή
 • Συνεργασία με Κοινωνική Λειτουργό
 • Διατροφή
 • Φαρμακείο
 • Τουαλέτες ΑΜΕΑ
 • Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας
 • Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας
 • Ασθενοφόρο